Product Image
Product Image

LẦU BÀ CỐ HỶ


 Niên đại: 


 Nguồn gốc: ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, TP. Trà Vinh