SỐ HIỆN VẬT

135

DI TÍCH

18

TƯ LIỆU

7

GIỚI THIỆU

- Thành lập trang thông tin điện tử đa phương tiện với đầy đủ các thông tin liên quan đến di tích, văn hóa, dân tộc,... gắn liền với tuổi thơ.

- Tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh và bảo tồn những giá trị về lịch sử, văn hóa, vật chất tinh thần, con người Trà Vinh.

- Là kênh tuyên truyền trực tuyến hiệu quả cho đoàn viên thanh niên trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá về những giá trị về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc.