Product Image
Product Image

BIỂN BA ĐỘNG


 Niên đại: 


 Nguồn gốc: xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh