Product Image
Product Image

CHÙA BHÀGARÀJADUONKEV (CHÙA PHNÔ ĐUNG)


 Niên đại: 


 Nguồn gốc: Ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh